Přihlášení

Přihlásit
Detail firmy

CENARO s.r.o.

O firmě:

Náplň inženýrské činnosti - Zajišťování vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů státní správy, ostatních institucí a správců sítí pro umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas); - Zajišťování vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů státní správy, ostatních institucí a správců sítí pro povolení stavby (stavební povolení, ohlášení stavby, dodatečné povolení); - Zajišťování potřebných podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním; - Odborné poradenství v rámci stavební a projektové činnosti; - Zajištění měření radonového indexu; - Inženýrsko-geologický průzkum, pedologický průzkum, hydrogeologický průzkum; - Polohopisné a výškopisné zaměření včetně vypracování geometrického plánu; - Průkaz energetické náročnosti budov; - Požárně bezpečnostní řešení stavby; - Vypracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění; - Vypracování dokumentace, posudků a oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí včetně hlukových, rozptylových studií, dendrologického posudku, doprava v klidu, apod.; - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - Koordinátor BOZP na staveništi; - Zajištění odborného vedení realizace stavby (TDS); - Statické posudky včetně návrhu řešení posuzovaných konstrukcí; - Geodetické práce včetně vytýčení staveb a pozemků; - Zastupování klienta ve správním řízení v rámci územního a stavebního řízení; - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Náplň Projekční činnosti - Přípravné práce v rámci předprojektové přípravy; - Vypracování návrhů a studií včetně vizualizace (3D modely); - Zaměření stávajících stavů objektů; - Dokumentace k žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR); - Dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu včetně jednotlivých profesí (DSP); - Dokumentace pro provádění stavby (DPS); - Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS); - Dokumentace bouracích prací (DBP).

NejStav.cz NejStav.cz je platforma, která byla vytvořena pro stavební firmy, podnikatele a živnostníky. Nabízíme 1000+ zajímavých a ověřených stavebních příležitostí každý měsíc a jsme hrdí na naši schopnost podporovat růst a rozvoj firem. Naše služba je navržena tak, aby usnadnila proces hledání zakázek, a zároveň poskytla nástroje a podporu, které potřebujete k dosažení úspěchu.

Partnerská služba