Přihlášení

Přihlásit

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby Nejstav.cz je AAA poptávka s.r.o., IČ 07342250 se sídlem, Praha 5, 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298778 (dále jen „Provozovatel“). Jsme plátci daně DPH.

1.2. Objednavatel služby

Objednatelem je podnikatel tj. fyzická či právnická osoba, která má přiděleno identifikační číslo v ČR (dále jen „Objednavatel“) a která si objedná službu zasílání obchodních příležitostní (dále jen „Práce“) či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele.

1.3. Zadavatel práce

Zadavatelem práce se rozumí každý subjekt, který tyto práce poptává prostřednictvím stránek www.nejstav.cz, www.stavimbydlim.cz, www.epoptavka.cz, www.aaapoptavka.cz nebo www.stavebni-poptavka.cz (dále jen „Zadavatel“).

1.4. Služba Nejstav.cz

Služba Nejstav.cz (dále jen „Služba“) slouží ke zprostředkování Práce od Zadavatele pro Objednavatele. Prací se rozumí odeslaný stylizovaný požadavek od Zadavatele s cílem najít vhodnou firmu na realizaci stavebních činností. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících Prací na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty Zadavatele za účelem navázání spolupráce. Součástí Služby je přístup do archivu Prací, které byly zveřejněny pro Objednavatele před aktivací služby. Službu provozuje společnost AAA poptávka s.r.o.

2. Pravidla pro registraci Objednavatele

2.1. Možnosti registrace Objednavatele

Registraci provádí Objednavatel u Poskytovatele vyplněním registračního formuláře a zvolením tarifu služby. Registraci je možné uzavřít rovněž telefonicky či e-mailem po poskytnutí všech potřebných údajů k uzavření smlouvy distančním způsobem. Registrace do systému Nejstav.cz je z hlediska uzavřené smlouvy závazná pro obě smluvní strany.

2.2. Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po online registraci a úspěšné online platbě skrze platební bránu Gopay vybraného tarifu. Objednavatel obdrží daňový doklad neprodleně (nejdéle do 3 pracovních dní) v elektronické podobě na e-mail poskytnutý při registraci. Délka poskytovaných služeb je dle zvoleného tarifu předplatného.

V případě telefonní či e-mailové objednávky je služba aktivována do 3 pracovních dní po uskutečnění platby na účet Poskytovatele. Zde faktura slouží zároveň jako daňový doklad. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být platba vymáhána telefonicky, e-mailem či SMS zprávou. Při delším prodlení platby mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby smluvního závazku. Předáním údajů Objednavatele není dotčena ochrana osobních údajů vzhledem k oprávněnému zájmu Poskytovatele.

2.3. Uzavření smlouvy po telefonu nebo e-mailem distančním způsobem

Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, která je uzavřena telefonicky či e-mailem, je uzavřena distančním způsobem prostředky na dálku. Poskytovatel se zavazuje uzavírat s Objednavatelem smlouvy po telefonu při dodržení níže uvedených zásad v bodech a) až c):

  • Objednavatel je pracovníkem Poskytovatele v hovoru informován o monitorování hovoru.
  • Závaznost telefonické smlouvy uzavřené na dálku je postavena na zřejmém souhlasu Objednavatele včetně souhlasu s cenou prodávané služby.
  • Objednavatel má právo na poslech hlasového záznamu uzavřené smlouvy v sídle Poskytovatele po předchozí žádosti telefonicky či e-mailem na info@nejstav.cz a zpětném potvrzení termínu Poskytovatelem. Zasílání záznamu e-mailem není možné s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákonných norem.

2.4. Předplatné

Objednavatel hradí Předplatné platbami prostřednictvím platebních kanálů podporovaných Provozovatelem, zejména pak prostřednictvím platební brány GoPay, převodem na účet Poskytovatele.

Předplatné se hradí předem na Provozovatelem vymezené období dle zvoleného tarifu (dále jen „Předplacené období“). Předplatné bude účtováno k okamžiku Předplaceného období dle zvoleného tarifu.

Podmínky užívání Služby a její fungování mohou být pro jednotlivé tarify nastaveny odlišně. Tyto odlišnosti jsou součástí informací o tarifech uvedených při registraci Služby a výběru tarifu.

2.4.1. Fakturační cyklus předplatného

Platba za Předplatné období bude účtována na vrub zvolené platební metody s využitím platební brány GoPay ke dni následujícímu po posledním dni v Předplacením období. Délka Předplatného období bude záviset na zvoleném tarifu Služby. V některých případech se datum platbu může změnit, například v důsledku nedostatku prostředků ve vámi zvolené metodě, pokud změníte typ předplatného nebo pokud výročí vychází na den, který v daném měsíci neexistuje.

2.4.2. Změna předplatného

Provozovatel si vyhrazuje právo změny výše Předplatného, a to zejména z důvodu potřeby zohlednění změn na trhu, změn cenové hladiny, následkem legislativních či technologických změn, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav Služeb atp.

Provozovatel informuje Objednavatele o změně výše Předplatného v dostatečném předstihu, v každém případě alespoň jeden (1) měsíc před účinností změny výše Předplatného, zasláním oznámení na kontaktní e‑mail. Nesouhlasí‑li Předplatitel se změnou výše Předplatného, má právo ukončit Předplatné postupem dle bodu 3.2. těchto obchodních podmínek. Neukončí‑li Objednavatel Předplatné, a pokračuje‑li i po úhradě Předplatného ve změněné výši ve využívání Služeb, platí, že přistoupil na změnu výše Předplatného. Již uhrazené Předplatné v rámci sjednaného Předplaceného období nejsou touto změnou dotčeny.

2.4.3. Změna tarifu předplatného

Objednavatel má možnost na změnu tarifu kdykoliv v průběhu Předplaceného období, kdy tato změna začne platit po skončení aktuálního Předplaceného období a pro následující Předplacené období budou platit podmínky nově zvoleného tarifu. Změnou nebudou dotčeno již uhrazené Předplatné v rámci sjednaného Předplaceného období.

2.4.4 Ukončení předplatného

Objednavatel má možnost předplatné zrušit kdykoliv v průběhu Předplaceného období. Zasílání obchodních příležitostí a přístup do archivu Prací bude mít Objednavatel po celou dobu trvání Předplaceného období a po jeho skončení nedojde k automatickému prodloužení na další období. Platby jsou nevratné a Provozovatel nevrací peníze za nevyužité nebo částečně využité období.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení Poskytovatelem

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech porušení těchto obchodních podmínek ze strany Objednavatele, nebo v případech kdy je jednání Objednavatele v rozporu s dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele Služby, šíří obsah Prací jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové údaje do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem Práce (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání či k páchání trestné činnosti.

Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému, bez finančního vyrovnání.

3.2. Odstoupení Objednavatelem

Objednavatel má možnost odstoupit od smlouvy v případě neplnění Služby v domluveném rozsahu a to především v případě nezasílání obchodních příležitostí a nemožnost přístupu do archivu Prací. O této skutečnosti je Objednavatel povinen neprodleně Provozovatele informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, aby měl možnost sjednat nápravu v rámci reklamačního řízení. Objednavatel akceptuje, že vyhodnocení plnění Služby se vztahuje vždy k celému smluvnímu období. Z důvody sezónnosti Prací nemůže Poskytovatel garantovat rovnoměrný počet zaslaných Prací v průběhu Předplaceného období.

V případě oprávněnosti reklamace má Poskytovatel povinnost vrátit poměrnou část registračního poplatku dle zvoleného tarifu (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby) a to při ukončení služby. K reklamaci se Poskytovatel zavazuje odpověď v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od podání reklamace.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou Službu a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dnů od objednávky Služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby.

4. Popis služby

4.1. Zasílání obchodních příležitostí

Obchodní příležitosti jsou Provozovatelem zasílány Objednavateli na e-mail uvedený při registraci, pokud nedošlo v průběhu užívání služby k jeho změně v administračním prostředí služby. Přístup do administračního prostředí získává Objednavatel ihned po registraci Služby a jako přihlašovací údaje slouží e-mail uvedený při registraci a heslo, které je potřeba vygenerovat při prvním přihlášení.

Služba nezaručuje Objednavateli zisk práce, která je vždy na vzájemné dohodě mezi Objednavatelem a Zadavatelem práce. Služba si z realizovaných Prací neúčtuje žádný provizní poplatek. Pro Zadavatele je Služba zdarma.

4.1.1. Přihlašovací údaje

Vaše přihlašovací údaje do služby jsou určeny pouze pro Objednavatele Služby nebo osoby pověřené správou Služby v rámci jednoho právního subjektu. V případě poskytnutí přihlašovacích údajů jiným osobám, může dojít k vypnutí služby bez nároku na finanční náhradu zaplaceného Předplatného.

4.2. Přístup k archivu prací

Objednavatel má v průběhu Předplaceného období možnost přistupovat k archivu Prací a oslovovat Zadavatele stále aktivních prací. Pokud je Práce označena jako realizováno nebo ukončena, nebudou u Prací dostupné kontakty na Zadavatele.

Objednavatel bude Zadavatele kontaktovat pouze za účelem nabídky realizace zadané Práce a nebude Zadavatele kontaktovat s jinou obchodní nabídkou, která nesouvisí se zadanou Prací.

5. Pravidla pro zadavatele

5.1. Zadané práce

Hlavním cílem zadaných prací, je hledání Firmy pro provedení zadané práce. V případech, že bude zadaná práce sloužit k něčemu jinému, např. monitoring trhu, nebo jiným negativním účelům, vyhrazuje si Provozovatel práva na smazání takovéto Práce. Zadavatel vždy dobře popíše zadávanou práci takovým způsobem, aby byla srozumitelná a obsahovala všechny potřebné údaje včetně kontaktních údajů zadavatele. V případě Prací, které nebudou mít všechny náležitosti, si Provozovatel vyhrazuje právo Práci nepublikovat na stránkách Služby.

Zadavatel práce souhlasí s uveřejněním zadané Práce včetně zadaných kontaktních údajů na stránkách www.nejstav.cz v plném rozsahu pro platící uživatele služby a v omezeném rozsahu pro ostatní návštěvníky stránek.

5.2. Popis služby pro zadavatele

Služba Zadavatelům umožňuje najít vhodnou firmu pro realizaci zadané práce. Zadané práce jsou nejen publikovány, ale také rozeslány na vhodné firmy do 1 - 2 pracovních dní od zadání práce.

5.3. Přístup k archivu prací

Poskytoval služby si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy zadavatel práce svým jednáním porušuje tyto obchodní podmínky, dobré mravy porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínky pro zadávání prací.

Zadavatel může požádat o ukončení zadané práce, pokud již pro něj není aktuální hledání firmy pro její realizaci. Po rozeslání práce na firmy již není možné zadanou práci upravovat.

6. Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů zde.

7. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování Služby.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku (telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto uzavřenou smlouvu Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost AAApoptávka s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.nejstav.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2023.

NejStav.cz NejStav.cz je platforma, která byla vytvořena pro stavební firmy, podnikatele a živnostníky. Nabízíme 1000+ zajímavých a ověřených stavebních příležitostí každý měsíc a jsme hrdí na naši schopnost podporovat růst a rozvoj firem. Naše služba je navržena tak, aby usnadnila proces hledání zakázek, a zároveň poskytla nástroje a podporu, které potřebujete k dosažení úspěchu.

Partnerská služba